അവതാരിക

മേടം 13, 1186

കുമരകൊംകാരനാണെങ്കിലും ക്ടാത്തനിപ്പോല്‍ കഞ്ഞികുടിക്കാനുള്ള വഴിയുണ്ടാക്കാനായി അമേരിക്കന്‍ ഐക്യനാടുകളിലേയ്ക്ക് കുടിയേറിയിരിക്കുകയാണ്.

……

Comments are closed.