സൂക്തങ്ങള്‍ : ഏപ്രില്‍ -2011

അട്ടയെ പിടിച്ചു മെത്തയില്‍ കിടത്തിയാല്‍ വിവരമുള്ള അട്ട അവിടെ കിടക്കില്ല. – കേശവദേവ്

ദൈവത്തിനു ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയതാണ്. കനിക്കു പകരം പാമ്പിനെ വിലക്കപ്പെട്ട വസ്തുവായി കല്‍പ്പിച്ചാല്‍ മതിയായിരുന്നു. അപ്പോല്‍ ആദവും ഹവ്വയും അതിനെ തിന്നോണ്ടേനെ, അങ്ങനെ പ്രശനഗ്ഗളെല്ലം ഒഴിവായേനെ. – മാര്‍ക് ട്വയിന്‍

This entry was posted in സൂക്തങ്ങള്‍. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>