എന്നോട് ചോദീര്

ഹാസ്യനടനായിരുന്ന കുതിരവട്ടം പപ്പുവിന്റെ ഓര്‍മ്മക്കായുള്ള പംക്തി. ആദ്യ്ം ഇവിടെ ഞെക്കി കുതിരവട്ടം പപ്പുവിനെ വണങ്ങി വരൂ. അതു കഴിഞ്ഞാല്‍ ഈ അണ്ടകടാഹത്തിലുള്ള എന്തിനേക്കുറിച്ചും ഉള്ള സംശയം ദാ എന്നോട്  ചോദീര്.

Search the FAQ:

enthokkyuntu
Mar. 26, 2011 by Kumar, Kerala
thanne thanne

അടുത്ത കേരള മുഖ്യന്‍ ആരാകണം
Mar. 25, 2011 by Santhosh, kerala
OkOk good Question

This entry was posted in എന്നോട് ചോദീര്. Bookmark the permalink.

Comments are closed.